۰۹۱۱۱۱۸۵۵۱۴
ملک خود را بیابید
یافتن ملک
شماره سریال تاریخ آدرس متراژ زیربنا قیمت کل
257 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ بعد از محمو اباد به سمت نور ۲۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
192 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ بین محمود اباد وایزد شهر شهرک مسکونی ۵۵۰ ۱۶۵ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
153 ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ مازندران محمود اباد ساحلی خط یک دریا ۲۴۰ ۲۱۰ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
152 ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ مازندران-محموداباد-ساحلی خط یک دریا ۲۵۰ ۲۶۰ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان