۰۹۱۱۱۱۸۵۵۱۴
ملک خود را بیابید
یافتن ملک
شماره سریال تاریخ آدرس متراژ زیربنا قیمت کل
232 ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ بابل-کمربندی غربی-امیرکبیر غربی ۲۵۰ ۱۶۰ ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
231 ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ خیابان شریعتی معلم 12 تفکیکی میرپور ۲۵۰ ۶۰۰ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
230 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ کمربندی غربی ۲۷۰ ۷۲۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
228 ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ بابل-کمربندی غربی -امیرکبیر شرقی فردوس 9 ۱۲۰ ۸۵ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
227 ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ بابل خیابان شریعتی مخلم 9 ۲۰۰ ۱۳۰ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
226 ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ بابل-امیرکبیر توحید 40 ۲۷۰ ۱۳۰ ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
225 ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ بابل-امیرکبیرانتهای توحید 40 ۶۰۰ ۱۶۰ ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
223 ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ بابل کمربنذی غربی توحید 33 ۲۱۰ ۳۶۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
222 ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ بابل-امیرکبیر -توحید40 ۶۰۰ ۱۴۵ ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
221 ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ بابل کمربندی غربی توحید33 ۱۸۰ ۱۴۰ ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
220 ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ بابل-امیرکبیر توحید40 ۶۰۰ ۱۴۵ ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
219 ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ بابل-امیرکبیر توحید40 ۳۰۰ ۲۰۰ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
218 ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ بابل-امیرکبیر توحید40 ۲۷۰ ۱۶۰ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
217 ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ بابل-امیرکبیر غربی ۳۲۰ ۱۸۰ ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
216 ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ امیرکبیر غربی ۴۰۰ ۲۰۰ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
215 ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ بابل-امیرکبیر غربی ۲۸۰ ۱۸۰ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
214 ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ بابل-امیرکبیرغربی ۲۵۰ ۱۷۰ ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
213 ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ بابل-امیرکبیر -انتهای توحید40 ۲۶۰ ۲۰۰ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
212 ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ بابل-امیرکبیر -انتهای توحید40 ۲۶۰ ۲۰۰ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
211 ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ بابل-امیرکبیر -انتهای توحید40 ۲۲۰ ۱۵۵ ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان